Τηλεφωνική Ιατρική Συμβουλευτική Για COVID-19

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και προτεραιότητας που δίνει στην υγεία των εργαζομένων της, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Τηλεφωνικής Ιατρικής Συμβουλευτικής Για Την COVID-19.

Η Υπηρεσία αποσκοπεί στην έγκυρη και άμεση ενημέρωση από Ιατρό όλων των εργαζομένων της Εταιρείας που ζητούν σχετική πληροφόρηση ή καθοδήγηση. Συγκεκριμένα :

Τεχνικός Ασφαλείας

Οι Τεχνικοί Ασφάλειας (TA) της Ergonomia προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, την εφαρμογή καλών πρακτικών εργασίας και τη διαμόρφωση ενός άνετου και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Είναι ενήμεροι για τις εξελίξεις σε θέματα της αρμοδιότητάς τους και υποβάλλουν προς την διοίκηση γραπτές ή προφορικές υποδείξεις και συμβουλές σχετικά με θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων.

Συστήματα Διαχείρισης (ISO)

H καθιέρωση συστημάτων διαχείρισης από τις επιχειρήσεις αποτελεί βασικό παράγοντα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που αφορούν τα προϊόντα & υπηρεσίες τους, αλλά και τη λειτουργία τους, γενικότερα. Επίσης, συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην προστασία περιβάλλοντος.

Ιατρικές Υπηρεσίες

Εκτός από τις υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας, η Ergonomia είναι σε θέση να προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας με σκοπό την ολόπλευρη διασφάλιση της προστασίας και της προαγωγής της υγείας στο χώρο εργασίας.

Ιατρός Εργασίας

Οι Ιατροί Εργασίας της Ergonomia προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση για την πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών και τη διαμόρφωση ενός υγιούς κλίματος εργασίας. Είναι ενήμεροι για τις εξελίξεις σε θέματα της αρμοδιότητάς τους και υποβάλλουν προς την διοίκηση γραπτές ή προφορικές υποδείξεις και συμβουλές.

Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR - RID)

Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Α.Μ.Ε.Ε.) 

Ο ορισμός Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Α.Μ.Ε.Ε.) αποτελεί νομική υποχρέωση για τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Τέτοια εμπορεύματα μπορεί να είναι:

Μηχανικός Επίβλεψης

Η επίβλεψη των μηχανολογικών εγκαταστάσεων γίνεται σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα της 16/17 Μαρτίου 1950 και όλες τις μεταγενέστερες αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις του και αποτελεί νομοθετική υποχρέωση για τη λειτουργία συγκεκριμένων βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων.