Ακτινοπροστασία

Ενδεικτική Θεματολογία Εκπαίδευσης

  • Ενότητα 1η:Θεωρία σχετικά με τα είδη της ακτινοβολίας & τη λειτουργία των ραδιενεργών πηγών ή γεννητριών ακτινοβολίας
  • Ενότητα 2η:Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας και ύλης -έκθεση του ατόμου σεκαι προστασία απόπεδίο ακτινοβολίας ήτηραδιενέργεια, άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στον άνθρωπο
  • Ενότητα 3η:Νομοθεσία & κανονισμοί –οι διαδικασίες στο πλαίσιο της κλιμακούμενης προσέγγισης για την έγκριση των πρακτικών –οι ρόλοι του εμπειρογνώμονα και του επόπτη ακτινοπροστασίας –η διαδικασία ακτινικής παρακολούθησης
  • Ενότητα 4η:Μετρήσεις ακτινοβολίας ή ραδιενέργειας –Μέσα Ατομικής Προστασίας –καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Δείτε περισσότερα στο pdf που ακολουθεί:

Κατηγορία

Εκπαιδεύσεις