Ασφάλεια Εργασίας στην Παραγωγική Διαδικασία

Ενδεικτική Θεματολογία Εκπαίδευσης 

•Αναγνώριση κινδύνων κατά την εργασία και πρόληψή τους

•Πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών

•Ασφαλής συμπεριφορά

•Ασφάλεια κατάτη συντήρηση εγκαταστάσεων

•Ασφάλεια ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

•Διαχείριση επικίνδυνων ουσιών

•Ασφαλής εκκένωση εγκαταστάσεων

•Ορθή χρήσης Μέσων Ατομικής Προστασίας

•Ασφαλής διακίνηση φορτίων (χειρωνακτική-μηχανική)

•Σήμανση χώρων εργασίας

•Βασικές γνώσεις Νομοθεσίας

•Ασκήσεις-παραδείγματα

Δείτε περισσότερα στο pdf που ακολουθεί: 

 

Κατηγορία

Εκπαιδεύσεις