Ασφαλής Διαχείριση Χημικών Ουσιών

Ενδεικτική Θεματολογία Εκπαίδευσης

•Αναγνώριση των κινδύνων από τη διαχείριση χημικών ουσιών

•Πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών λόγω έκθεσης σ εχημικές ουσίες

•Ορθή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας και διατάξεων ασφαλείας

•Ορθή αποθήκευση και μεταφορά χημικών ουσιών

•Χρήση δελτίων δεδομένων ασφαλείας (MSDS)

•Ετικέτες χημικών ουσιών (Labelling)-Φράσεις κινδύνων και προφύλαξης

•Αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων από χημικές ουσίες (έκχυση, διαρροή, ανάφλεξη, έκρηξη, εισπνοή, επαφή, κ.λπ.)

•Περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση για την αντιμετώπιση περιορισμένης διαρροής χημικής ουσίας σε υγρή μορφή, εφόσον η επιχείρηση διαθέτει τα κατάλληλα μέσα.

Δείτε περισσότερα στο pdf που ακολουθεί:

Κατηγορία

Εκπαιδεύσεις