Κουλτούρα Ασφαλείας Εργαζομένων

Ενδεικτική Θεματολογία της Εκπαίδευσης

• Τι είναι κίνδυνος – επικινδυνότητα – ατύχημα

• Γιατί συμβαίνουν τα ατυχήματα / “ποιος φταίει” / ποιες οι επιπτώσεις τους

• Ανασφαλείς καταστάσεις και ανασφαλείς ενέργειες

• Είδη ατυχημάτων – ορισμοί

• Η απόσταση μεταξύ ανασφαλούς κατάστασης και σοβαρού ατυχήματος

• Τι κάνω για να δουλεύω με Ασφάλεια & Υγεία – Μέθοδος STOP

• Μέτρα πρόληψης και προστασίας (τεχνικά, οργανωτικά και διοικητικά μέτρα)

• Επικοινωνία Υγείας & Ασφάλειας

• Ενέργειες συνεχούς βελτίωσης

Δείτε το pdf για περισσότερα:

Κατηγορία

Εκπαιδεύσεις