Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση

Ενδεικτική Θεματολογία για την Εκπαίδευση

• Γενικά-Ορισμοί
– Νομοθεσία Περιβάλλοντος
– Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

• Τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη

• Η ατομική ευθύνη
– Χρήση Χημικών Προϊόντων
– Ορθή Διαχείριση Απορριμμάτων
– Πλαστικά προϊόντα
– Προϊόντα Τεχνολογίας
– Βιώσιμες Μετακινήσεις
– Διατροφή-Ευεξία
– Ενέργεια
– Διαχείριση νερού

• Το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας

Κατηγορία

Εκπαιδεύσεις