Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR - RID)

βυτίο

 

 Η Ergonomia προσφέρει σε επιχειρήσεις που έχουν δραστηριότητες που περιλαμβάνουν: 

 • Οδική ή σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων 
 • Ενέργειες φορτοεκφόρτωσης που συνδέονται με τις εν λόγω μεταφορές 

ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.

Μέσω ειδικών συμβούλων που διαθέτει δύναται να παράσχει στις επιχειρήσεις όλη την απαιτούμενη υποστήριξη, από τη συσκευασία και τη φόρτωση μέχρι την εκφόρτωση στον τελικό προορισμό. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία της Ergonomia επιτρέπει την ένταξη των υπηρεσιών ασφαλούς μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σε ένα ενιαίο σύστημα Ασφάλειας και Υγείας αποφέροντας οφέλη όπως:

 • Ομαλή ροή της μεταφοράς και αποφυγή καθυστερήσεων λόγω εσφαλμένης συσκευασίας, πλήρωσης και φόρτωσης ή λανθασμένων εγγράφων μεταφοράς 
 • Προστασία του περιβάλλοντος σε περιπτώσεις ατυχημάτων ή διαρροών 
 • Προστασία των εργαζομένων και του εξοπλισμού των επιχειρήσεων 

 

Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Α.Μ.Ε.Ε.) 

Ο ορισμός Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Α.Μ.Ε.Ε.) αποτελεί νομική υποχρέωση για τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Τέτοια εμπορεύματα μπορεί να είναι:

 • Εύφλεκτα υγρά (καύσιμα, διαλύτες) 
 • Επικίνδυνα απόβλητα 
 • Μπαταρίες (λιθίου, υγρού τύπου κ.λπ.)
 • Αέρια υπό πίεση (αέρια καύσιμα, ιατρικά και βιομηχανικά αέρια, κ.λπ.) 
 • Εκρηκτικά (πυρομαχικά, νιτρικά λιπάσματα κ.λπ.) 
 • Τοξικές ουσίες (φυτοφάρμακα, ζιζανιοκτόνα, κ.λπ.) 
 • Μολυσματικές ουσίες (ιατρικά απόβλητα, κ.λπ.) κ.α.

Ο Σ.Α.Μ.Ε.Ε. της Ergonomia διασφαλίζει:

 • Τήρηση και παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας (συμβάσεις ADR ή RID), ετήσια αναφορά και αναφορές συμβάντων 
 • Πρόληψη του κινδύνου (προδιαγραφές και σήμανση των συσκευασιών και του οχήματος σύμφωνα με τις συμβάσεις ADR και RID, πληροφοριακά δελτία ατυχημάτων, εξοπλισμός προστασίας του οχήματος και του οδηγού, απαιτήσεις φύλαξης κ.α.) 

Μελέτη εφαρμογής των συμβάσεων σχετικών με τη μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 

 • Υπαγωγή στις συμβάσεις ADR ή RID
 • Εφαρμογή εξαιρέσεων
 • Απαιτήσεις των συμβάσεων

Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα που σχετίζονται με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων – Οδική (ADR), σιδηροδρομική (RID) 

 • Ταξινόμηση Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 
 • Εφαρμογή των κανονισμών 
 • Μέτρα πρόληψης και προστασίας 
 • Ασφαλής φόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων 
 • Εξαιρέσεις, απλούστευση διαδικασιών 
 • Απαιτήσεις συσκευασίας 
 • Σήμανση συσκευασιών και οχημάτων 
 • Προδιαγραφές οχημάτων 
 • Αναφορές συμβάντων 
 • Απαιτήσεις φύλαξης (security) 
 • Γραπτές Οδηγίες για οδηγούς οχημάτων