Συντονιστής Ασφάλειας

Συντονιστής ασφάλειας

Οι Συντονιστές Ασφαλείας και Υγείας της Ergonomia προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου και την εφαρμογή καλών πρακτικών εργασίας στα τεχνικά και κατασκευαστικά έργα. Είναι ενήμεροι για τις εξελίξεις σε θέματα της αρμοδιότητάς τους και υποβάλλουν προς την διοίκηση γραπτές ή προφορικές υποδείξεις και συμβουλές σχετικά με θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων.

Εργοδοτικές Υποχρεώσεις

Ο ρόλος του Συντονιστή Ασφαλείας και Υγείας προβλέπεται από το Προεδρικό Διάταγμα 305/1996 και ορίζεται από τον Ανάδοχο συνολικά του έργου ή αν δεν υπάρχει τότε από τον Κύριο του έργου. Φροντίζει για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των συντελεστών του έργου, με σκοπό την ενσωμάτωση των Γενικών Αρχών Πρόληψης των Ατυχημάτων σε όλες τις φάσεις του έργου, δηλαδή την μελέτη, την κατασκευή και την χρήση του.

Υποχρεώσεις Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας

 Κατά τη μελέτη του έργου:

  • Συντάσσει το Σχέδιο και τον Φάκελο Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ-ΦΑΥ) της εργασίας, σε συνεργασία με τους μελετητές του
  • Ενσωματώνει τις γενικές αρχές πρόληψης των κινδύνων κατά την εργασία σε όλες τις αρχιτεκτονικές, τεχνικές και οργανωτικές επιλογές της μελέτης, προκειμένου η αλληλεπίδραση των διαφόρων εργασιών στην ταυτόχρονη ή διαδοχική διεξαγωγή τους από τους εργολάβους, να μην εγκυμονεί κινδύνους για τους εργαζόμενους

Κατά την εκτέλεση του έργου:

  • Αναπροσαρμόζει το ΣΑΥ-ΦΑΥ που έχει συνταχθεί κατά την μελέτη του έργου, ή συντάσσει νέο
  • Συντονίζει τους εργολάβους, υπεργολάβους και αυτοαπασχολούμενους και τους ενημερώνει για τις υποχρεώσεις τους.
  • Οργανώνει μαζί µε τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας τη συνεργασία μεταξύ των εργολάβων και υπεργολάβων, και εποπτεύει την εκπαίδευση του προσωπικού τους
  • Συμβάλλει στη διαμόρφωση και στον προγραμματισμό των οργανωτικών και τεχνικών επιλογών των εργασιών, για την πρόληψη των κινδύνων τόσο των απασχολουμένων, όσο και τρίτων (περίοικοι, διερχόμενοι, κ.λπ.)
  • Εξασφαλίζει την απαγόρευση εισόδου στο εργοτάξιο στους μη έχοντες εργασία

Η επιλογή Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας από την Ergonomia

Η Ergonomia, με 30 χρόνια εμπειρίας στην Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας, αναλαμβάνει να στηρίξει το τεχνικό/κατασκευαστικό σας έργο μέσα από ένα πανελλαδικό δίκτυο Συντονιστών  Ασφάλειας και Υγείας, το οποίο υποστηρίζεται διαρκώς από έμπειρα στελέχη. Κάθε Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας μας έχει πρόσβαση στην γνωσιακή βάση της Ergonomia, η οποία διαρκώς αξιολογείται και ανανεώνεται με σκοπό την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου.

Οφέλη από τον Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας της Ergonomia

Τα οφέλη της επιχείρησης από την επιλογή Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας της Ergonomia είναι πολλά και περιλαμβάνουν:

  • Αποφυγή ατυχημάτων και διαμόρφωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας
  • Αποφυγή προστίμων - διακοπής εργασιών
  • Επικέντρωση στην κατασκευή για εμπρόθεσμη και εντός του προϋπολογισμού ολοκλήρωση του έργου

Κατηγορία

Ασφάλεια & Υγεία σε Τεχνικά Έργα