Πολιτικές & Πιστοποιήσεις

Ergonomia ISO

Η Εργονομία ΑΕ, διαθέτοντας την πρώτη άδεια στην Ελλάδα Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, έχει καθορίσει ως στρατηγική της κατεύθυνση το όραμα του ιδρυτή της: την πρόληψη του επαγγελματικού και βιομηχανικού κινδύνου, 

Α) παρέχοντας υποδειγματικές υπηρεσίες Εργονομίας, Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, καθώς και Προστασίας του Περιβάλλοντος, οι οποίες:

 • κατ’ ελάχιστον συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και τις θεμιτές απαιτήσεις των πελατών της,
 • χαίρουν της ευρύτερης αναγνώρισης από τις αρμόδιες αρχές, την αγορά και τους ειδικούς του χώρου,
 • τίθενται ως θετικό μέτρο σύγκρισης για όσες άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες παρέχονται στην Ελλάδα,
 • διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος,

Β) απαγορεύοντας τις διακρίσεις και την καταναγκαστική εργασία, παρέχοντας σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος τα μέσα για την κοινοποίηση τυχόν διαμαρτυρίας ή παραπόνου, τόσο στους χώρους εργασίας της Εργονομία ΑΕ όσο και κατά την παρουσία των εργαζόμενων και των συνεργατών της στις εγκαταστάσεις άλλων επιχειρήσεων και

Γ) διασφαλίζοντας ότι η διαχείριση και επεξεργασία της πληροφορίας, ειδικά στην περίπτωση που αυτή είναι ιδιοκτησία του πελάτη, γίνεται πάντα βάσει των νομοθετικών υποχρεώσεων και τους τρεις βασικούς πυλώνες:

 • Εμπιστευτικότητα
 • Ακεραιότητα
 • Διαθεσιμότητα

Προκειμένου η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους πελάτες της να είναι σύμφωνη με την παραπάνω στρατηγική της και το πλαίσιο λειτουργίας της, η Εργονομία ΑΕ θέτει και δεσμεύεται ως προς αυτούς, τους βασικούς της στόχους στο πλαίσιο (α) της διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει, (β) της αντιμετώπισης των σημαντικών της περιβαλλοντικών πλευρών, (γ) της παροχής ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας για την πρόληψη τραυματισμού και υποβάθμισης της υγείας που συνδέονται με την εργασία, (δ) της καταπολέμησης της δωροδοκίας και (ε) της ασφάλειας της πληροφορίας:

 • Στενή παρακολούθηση και προσαρμογή στις διεθνείς και εθνικές εξελίξεις της νομοθεσίας και των βέλτιστων διεθνών πρακτικών στα θέματα της δραστηριότητάς της,
 • Απασχόληση αφοσιωμένων, έμπειρων και καταξιωμένων στελεχών,
 • Εκπαίδευση, υποστήριξη, αξιολόγηση και συνεχής επιβράβευση των συνεργατών και εργαζομένων της, ενθαρρύνοντας τη διαβούλευση και τη συμμετοχή,
 • Συνεχής επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της και σε υλικοτεχνική υποδομή,
 • Συνυπολογισμός της ιδιαίτερης φύσης των κινδύνων και των ευκαιριών που αντιμετωπίζει σχετικά με την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, ενθαρρύνοντας και υποστηρίζοντας, επίσης, τη συνεργασία με άλλες επαγγελματικές ομάδες σε σύνθετα περιβάλλοντα εργασίας.
 • Απαγόρευση της δωροδοκίας από και προς τα στελέχη της, και απαίτηση του ίδιου και από τους συνεργάτες της,
 • Συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι εφαρμοστέα στην ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Ε. σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της επιχείρησης,
 • Ότι οι πολιτικές, διαδικασίες και βέλτιστες πρακτικές που καθιερώνονται σε σχέση με όλες τις πλευρές του Συστήματος Διαχείρισης αφορούν σε όλη την έκτασή του τον σκοπό της ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Ε., κάτι που διασφαλίζεται και μέσω της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων Προτύπων,
 • Ενθάρρυνση των στελεχών και των συνεργατών της για την αναφορά υποψιών για πράξεις δωροδοκίας καλόπιστα ή με βάση την εύλογη πίστη, με εχεμύθεια και χωρίς το φόβο αντιποίνων,
 • Υπευθυνότητα για τη διασφάλιση των διεργασιών καταπολέμησης της δωροδοκίας μέσω της σύστασης τριμελούς εσωτερικής επιτροπής, η οποία ενεργεί ανεξάρτητα οποιασδήποτε άλλης ευθύνης ή αρμοδιότητας που έχουν αναλάβει τα μέλη της για την ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Ε.,
 • Σε οποιοδήποτε περιστατικό μη συμμόρφωσης με την πολιτική για την καταπολέμηση της δωροδοκίας η διοίκηση της ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ προβαίνει, μετά από τη δέουσα διερεύνηση, στον καταλογισμό διοικητικών συνεπειών εναντίον όσων διαπιστώνεται ότι έχουν εμπλακεί ενεργά στο εν λόγω περιστατικό, είτε στελέχη της ή συνεργάτες και
 • Οι στόχοι για την ασφάλεια της πληροφορίας, είτε σε στρατηγικό επίπεδο ή σε επίπεδο ποσοτικών δεικτών στο πλαίσιο της παρακολούθησης των επιδόσεων, καθορίζονται από την ανώτατη διοίκηση της ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ κατά τη διεργασία ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης, καλύπτοντας τουλάχιστον τις απαιτήσεις του παραρτήματος Α του Διεθνούς Προτύπου ISO / IEC 27001: 2013 και σε σχέση με ολόκληρη τη λειτουργία της εταιρείας.

Η Διοίκηση της Εργονομία ΑΕ δεσμεύεται να εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους για την επίτευξη των στόχων της και τη συνεχιζόμενη βελτίωση του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης (EΣΔ) που έχει καθιερώσει, εφαρμόζει και συντηρεί, και ανασκοπεί σε συμφωνία με τα Πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ΙSO 14001:2015, ISO 37001:2016 και ISO/IEC 27001:2013, προκειμένου, να βελτιώνονται οι επιδόσεις της Επιχείρησης. Κύριοι άξονες της βελτίωσης του EΣΔ είναι ο σεβασμός στους εργαζομένους και συνεργάτες της Εργονομία ΑΕ, στους πελάτες της, το κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον.

Η εστίαση της εταιρείας προς τον πελάτη είναι μια από τις βασικές αρχές της εταιρείας και το EΣΔ έχει αναπτυχθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των εύλογων απαιτήσεων των πελατών της. Ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών είναι διαρκής στόχος βελτίωσης.

Η παρούσα δήλωση πολιτικής έχει καθιερωθεί, εφαρμόζεται και συντηρείται με μέριμνα της Διοίκησης και σε συμφωνία με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις για το Σύστημα Διαχείρισης, είναι διαθέσιμη ως τεκμηριωμένη πληροφορία, γνωστοποιείται στις κατάλληλες γλώσσες εντός της ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Ε. και στα στελέχη της επιχείρησης και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες με μη αμελητέο κίνδυνο δωροδοκίας και είναι διαθέσιμη στα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, όταν απαιτείται.

Πιστοποιητικά:

 • ISO   9001 : 2015    GR   EN
 • ISO 14001 : 2015    GR   EN
 • ISO 27001 : 2013    GR   EN
 • ISO 37001 : 2016    GR   EN
 • ISO 45001 : 2018    GR   EN