Το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ - ΦΑΥ)

μηχανικός με σχέδιο

Το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ-ΦΑΥ) υιοθετήθηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα 305/96 και αποτελούν τα βασικά εργαλέια για την διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας στα Τεχνικά και Βιομηχανικά έργα. 

ΣΑΥ

 • Εκπονείται από τον Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας κατά την φάση μελέτης του τεχνικού/βιομηχανικού έργου και χρησιμεύει κατά την κατασκευή.
 • Ενσωματώνει την πρόληψη των κινδύνων κατά την εργασία σε όλες τις φάσεις/αποφάσεις της μελέτης του έργου και αποσκοπεί στον συντονισμό και στην καθοδήγηση όλων των εμπλεκόμενων στην κατασκευή.
 • Περιλαμβάνει την Εκτιμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕτΕΚ).
 • Για κάθε φάση του έργου περιγράφεται στο ΣΑΥ η μέθοδος εκτέλεσης της κάθε εργασίας, οι πιθανοί κίνδυνοι καθώς και τα προτεινόμενα μέτρα για την πρόληψη ή τον έλεγχο.

ΦΑΥ

Αποσκοπεί στον προσδιορισμό, την πρόληψη και τον περιορισμό των κινδύνων των χρηστών του έργου κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες συντήρησης, μετατροπών, επισκευών μέχρι και τελικής καθαίρεσής του.

Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής:

 • Το μητρώο του έργου, δηλαδή τα ‘ως κατασκευάσθη’ σχέδια και την τεχνική περιγραφή του,
 • Οδηγίες, επισημάνσεις και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, που θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη κατά την μελλοντική χρήση του έργο, όπως εργασίες τακτικής και έκτακτης συντήρησης, επισκευών, καθαρισμών, μετατροπών, προσθηκών, ακόμη κατεδάφισης τμημάτων ή όλου του έργου.
 • Η σύνταξη του ΦΑΥ ολοκληρώνεται μαζί με το έργο και παραδίδεται στον Κύριο του Έργου ή τον Πελάτη.

 ΣΟΔΑΥΕ

Το Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας καθιερώθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ για τα Δημόσια Έργα και περιλαμβάνει:

 •     Την πολιτική για την Ασφάλεια και Υγεία,
 •     Διαδικασίες Ασφαλείας και Οδηγίες προς τους εργαζομένους.

Στα μεγάλα Ιδιωτικά έργα εκπονείται Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, το οποίο είναι ανάλογο του ΣΟΔΑΥΕ.

Η Ergonomia, με 30 χρόνια εμπειρίας στην Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας, αναλαμβάνει να στηρίξει το τεχνικό/βιομηχανικό σας έργο και να συντάξει υπεύθυνα το ΣΑΥ-ΦΑΥ. Οι Συντονιστές Ασφάλειας και Υγείας της Ergonomia υποστηρίζονται διαρκώς από έμπειρα στελέχη και έχουν πρόσβαση στην γνωσιακή βάση της Ergonomia, η οποία διαρκώς αξιολογείται και ανανεώνεται με σκοπό την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου.

Η Ergonomia αναλαμβάνει την εκπόνηση:

 •     Σύνταξη ΣΑΥ, για κάθε κατηγορία έργου, τεχνικό ή βιομηχανικό.
 •     Σύνταξη προκαταρκτικού ΦΑΥ, κατά την εκκίνηση του έργου
 •     Σύνταξη Τελικού ΦΑΥ, κατά την παράδοση του έργου
 •     Σύνταξη του ΣΟΔΑΥΕ για τα δημόσια έργα, ή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας για τα ιδιωτικά

Κατηγορία

Ασφάλεια & Υγεία σε Τεχνικά Έργα