Προσδιορισμός Επιπέδου Αξιοπιστίας (Performance Level)

Όταν η ασφάλεια έναντι αναγνωρισμένων κινδύνων σε μηχανήματα έγκειται σε συστήματα αυτόματου ελέγχου (safety related parts of the control system), αυτά οφείλουν να έχουν συγκεκριμένη αξιοπιστία προκειμένου να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργεία τους όταν αυτό απαιτηθεί. Οι αρχές σχεδιασμού και το επίπ

Μελέτη Σήμανσης Ασφάλειας Μηχανημάτων

Η σήμανση επί των μηχανημάτων προβλέπεται τόσο από το Π.Δ 57/2010  όσο και από τη νομοθεσία που σχετίζεται με την Ασφαλή χρήση αυτών (Π.Δ. 395/1994). Η σήμανση σε συνδυασμό με τις οδηγίες χρήσης, συντελούν ώστε τόσο ο χειριστής όσο και το υπόλοιπο προσωπικό να κατανοούν τον κίνδυνο και  να αποφεύγουν μια επικίνδυνη κατάσταση.

Η σήμανση αυτή οφείλει: 

Σύνταξη Τεχνικού Φακέλου Μηχανήματος - CE

Σύμφωνα με το Π.Δ. 57/2010, προϋπόθεση για την τοποθέτηση σήμανσής CE σε ένα μηχάνημα είναι η σύνταξη Τεχνικού Φακέλου. Ο τεχνικός φάκελος περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και τεκμήρια που σχετίζονται με την ασφάλεια του μηχανήματος.

Έλεγχος συμμόρφωσης μηχανήματος βάσει Π.Δ. 395/94

Η Ελληνική Νομοθεσία (ΠΔ 395/1994) προβλέπει ότι τα μηχανήματα από την στιγμή που τίθενται σε λειτουργία θα πρέπει να ελέγχονται από τον χρήστη σχετικά με την καταλληλόλητά τους. Οι έλεγχοι αυτοί μπορεί να είναι είτε περιοδικοί είτε έκτακτοι.

Αξιολόγηση Ασφάλειας Συστημάτων Διαχείρισης Ψυκτικών Υγρών & Αμμωνίας

Η χρήση εκτεταμένων ποσοτήτων ψυκτικών υγρών σε συστήματα βιομηχανικής ψύξης και κλιματισμού και οι κίνδυνοι για τους παραβρισκόμενους (εργαζόμενους ή μη) από την πιθανή διαρροή μικρών ή σημαντικών ποσοτήτων ψυκτικών αερίων υπαγορεύει την συμμόρφωση ομοειδών ψυκτικών εγκαταστάσεων με τη σειρά των Ευρωπαϊκών προτύπων EN 378-1,2,3&4 τα οποία αφορούν της «Βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και περιβάλλοντος από τη χρήση ψυκτικών μονάδων και αντλιών θερμότητας».

Επιθεώρηση ΑΤΕΧ εξοπλισμού

Νομοθετικές Υποχρεώσεις  

Σε Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται εύφλεκτες ουσίες (π.χ. χημική και πετρελαϊκή βιομηχανία ή εγκαταστάσεις διαχείρισης εύφλεκτων σκονών) η εξάλειψη οποιασδήποτε πηγής ανάφλεξης αποτελεί βασική και αναγκαία προϋπόθεση για τη διασφάλιση της Ασφάλειας.  

Lock out - Tag out - Try out (LOTOTO)

H διαδικασία Lock-out Tag-out μας επιτρέπει να απομονώσουμε και να επισημάνουμε το σημείο απομόνωσης μιας πηγής ενέργειας ενός μηχανήματος ή μίας εγκατάστασης (ηλεκτρική, πνευματική, υδραυλική κλπ.) ώστε να απομακρυνθεί ο κίνδυνος της ανεπιθύμητης εκκίνησης. Η παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να προηγείται πάντα της συντήρησης. Η Ergonomia παρέχει  ολοκληρωμένες υπηρεσίες σύνταξης διαδικασιών LOTOTO «tailor made» για γραμμές παραγωγής αλλά και μεμονωμένα στοιχεία εξοπλισμού.

Έλεγχος Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΕΗΕ) – ΥΔΕ

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και για την εξασφάλιση και τη διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφαλείας των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, πρέπει να διενεργούνται σε κάθε ηλεκτρολογική εγκατάσταση αρχικός έλεγχος και επανέλεγχοι, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της νομοθεσίας του χρόνου κατασκευής των ΕΗΕ ή τμημάτων αυτών, καθώς και των λοιπών διατάξεων ασφάλειας που τις αφορούν.