Το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ - ΦΑΥ)

Το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ-ΦΑΥ) υιοθετήθηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα 305/96 και αποτελούν τα βασικά εργαλέια για την διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας στα Τεχνικά και Βιομηχανικά έργα.

Συντονιστής Ασφάλειας

Οι Συντονιστές Ασφαλείας και Υγείας της Ergonomia προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου και την εφαρμογή καλών πρακτικών εργασίας στα τεχνικά και κατασκευαστικά έργα. Είναι ενήμεροι για τις εξελίξεις σε θέματα της αρμοδιότητάς τους και υποβάλλουν προς την διοίκηση γραπτές ή προφορικές υποδείξεις και συμβουλές σχετικά με θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων.